Begrippen Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland

Doelgroep van beleid

De doelgroep van beleid die in aanmerking komt voor huur­woningen is door huurprijzen en inkomen begrensd. De passende en betaalbare huurwoningen zijn de huurwoningen tot de huurtoeslaggrens. De doelgroep van beleid betreft huishoudens met een inkomen tot €40.000. 

Economische binding

Een woningzoekende is economisch gebonden aan Ameland, als hij met het oog op de voorziening in het bestaan een redelijk belang heeft om zich op Ameland te vestigen. Hieronder valt iemand met een standaard arbeidsovereen­komst bij een bedrijf gevestigd op Ameland alsmede iemand met een arbeidsovereenkomst bij een derde partij, welke uitsluitend is aangegaan ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden bij een bedrijf gevestigd op Ameland, maar welke om administratieve dan wel juridische redenen is aan­gegaan met deze derde partij, zoals bijvoorbeeld een payroll­organisatie. De betreffende woningzoekende moet bovendien voor ten minste de helft van zijn inkomen afhankelijk zijn van het inkomen uit die functie en de duur van de overeenkomst dient minimaal acht maanden te zijn waarin bij voorkeur de mogelijkheid van een verlenging is opgenomen of uitzicht op een nieuwe arbeidsovereenkomst. Bij een eigen bedrijf is sprake van een economische binding als het voor de eigenaar noodzakelijk is om zich vanwege dat bedrijf (bedrijfsvoering) op het eiland te vestigen. (Conform Huisvestingswet 2014 en Huisvestingsverordening 2015)

Eenpersoonshuishouden

Een huishouden bestaande uit één persoon.

Huishoudinkomen

Bij de berekening van het huishoudinkomen wordt uitgegaan van het verzamelinkomen, zoals dat ook door de Belasting­dienst wordt gebruikt. Hieronder vallen: inkomen uit werk en woning; inkomen uit dividend en aandelen; inkomen uit sparen en beleggen. Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig en meerderjarig) wordt niet meegerekend. 

Huisvestingsvergunning

Woonruimteverdeling op basis van de wet gebeurt aan de hand van een vergunningensysteem, namelijk het verlenen van de huisvestingsvergunning. De aanvraag van een huisvestingsvergunning wordt ingediend door middel van een vastgesteld formulier (artikel 5 Huisvestingsverordening 2015). 

Huurtoeslaggrens

Grens als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a Wet op de huurtoeslag.

Huurwoning met vier of meer kamers

Een huurwoning met minimaal drie slaapkamers en een woonkamer.

Huurwoningen voor 'verzorgd wonen'

Specifiek door het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland aangewezen toegankelijke huur­woningen waarbij via bijvoorbeeld een verpleegcentrum in de nabijheid of thuiszorgorganisatie (op afroep) gemakkelijk verpleging/verzorging kan worden geboden. De bewoner (en eventuele andere huisgenoten) woont zelfstandig; er is sprake van scheiding van wonen en zorg. 

Maatschappelijke binding

Een woningzoekende is maatschappelijk gebonden aan Ameland, als hij een redelijke, met de Amelander samenleving verband houdend belang heeft zich op Ameland te vestigen, of ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is, dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is geweest van Ameland.

Daarnaast wordt onder een maatschappelijk binding mede verstaan dat de woningzoekende al op Ameland woonachtige familie tot en met de tweede graad heeft die hier ten minste zes jaar ingezetene is in een voor permanente bewoning bestemde woonruimte. Onder familie worden bloedverwanten verstaan, geen aanverwanten. (Conform Huisvestingswet 2014 en Huisvestingsverordening 2015)

Meerpersoonshuishouden

Een huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Strategisch Voorraadbeleid (SVB)

De rapportage Strategisch Voorraad Beleid (SVB) is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011. Deze rapportage geeft de uitwerking van de ontwikkeling en uitvoering van een marktgeoriënteerd strategisch voorraadbeleid.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties