Systematiek woningtoewijzing

Hoofdregel

Indien meerdere woningzoekenden op grond van de toewijzingscriteria in aanmerking komen voor een bepaalde woning zal deze woning worden toegewezen aan de woningzoekende die het langst staat ingeschreven.

Uitzondering

Op basis van de volgende voorrangscriteria wordt bij toewijzen van woonruimte met specifieke passendheidscriteria voorrang gegeven aan woningzoekenden met een kenmerk waaruit blijkt dat zij specifiek voor deze woonruimte geschikt zijn. Bij vergelijkbare passendheid wordt bij toewijzing teruggevallen op het criterium van de inschrijvingsduur van de verschillende woningzoekenden.

Voorrangscriteria

Doelgroep van beleid:

Een huurwoning met een huurprijs tot de huurtoeslaggrens wordt toegewezen aan woningzoekenden met een huishoudinkomen tot € 40.000. Indien er geen belangstellenden zijn in deze categorie, kan de woning worden toegewezen aan een woningzoekende met een huishoudinkomen hoger dan € 40.000. Afhankelijk van het huurprijsbeleid kan in deze situatie een hogere huurprijs worden gevraagd.

Woning met vier of meer kamers:

Wanneer sprake is van een woning met vier of meer kamers (inclusief woonkamer) wordt bij voorkeur toegewezen aan een meerspersoonshuishouden. Uitsluitend wanneer dit niet lukt, kan de woning worden toegewezen aan een eenpersoonshuishouden.

Verzorgd wonen:

Wanneer sprake is van een woning die als ‘verzorgd wonen’ is aangewezen, wordt bij voorkeur toegewezen aan een ingeschreven woningzoekende met een Wmo-, Wlz- of Zvw-indicatie. Uitsluitend wanneer dit niet lukt, kan de woning worden toegewezen aan een andere woning­zoekende. Indien meerdere woningzoekenden met een Wmo- of Wlz-indicatie in aanmerking komen voor deze woning, kan de ernst en mate van zorgbehoefte leidend zijn bij het met voorrang toewijzen van de woning.

Specifieke kenmerken:

Wanneer er bij een woningzoekende met somatische beperkingen in uitzonderlijke gevallen met voorrang wordt toegewezen, betreft dit een specifieke situatie, waarbij de belangen van zowel de gemeente, het GWA, de betreffende woningzoekende en de overige woningzoeken­den zijn afgewogen. Een dergelijke toewijzing heeft altijd het karakter van een afwijking van de bestaande toewijzingsregels. 

Voordat een woning wordt toegewezen, controleert het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland de economische en/of maatschappelijke binding en het huishoudinkomen van de ingeschreven woningzoekende. Als uit deze informatie blijkt dat niet aan de criteria voor toewijzing wordt voldaan, zal de woning aan een andere belangstellende worden toegewezen.

Op het moment dat een woning wordt toegewezen aan een woningzoekende en een partner c.q. mede-aanvrager, dan wordt de huurovereenkomst aangegaan met zowel de woningzoekende als de partner. In het geval de partner deze overeenkomst niet wil tekenen; de partner kennelijk niet voornemens is de woning te betrekken of het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland goede gronden heeft om aan te nemen dat er sprake is van fraude, kan de woning aan een andere belangstellende worden toegewezen.

In beginsel wordt de systematiek van woningtoewijzing zoals hierboven weergegeven toegepast. Wanneer de huurwoning conform artikel 10 Huisvestingsverordening 2015 vruchteloos is aangeboden[1], kan van de toewijzingscriteria worden afgeweken en kan de woning worden toegewezen aan woningzoekenden zonder economische of maatschappelijke binding.

Bij toewijzing van een woning en het verlenen van de huisvestingsvergunning wordt een termijn voor ingebruikname aangewezen. Iedere huurder is verplicht de huurwoning als hoofdverblijf te gebruiken.

___________________________________________

[1] Vruchteloos aanbieden op grond van de Huisvestingsverordening 2015 houdt in dat de huurwoning op de Gemeente Info gedurende maximaal 13 weken ten minste tweemaal is aangeboden vanaf de datum van eerste publicatie en hier geen woningzoekenden op reageren die voldoen aan de toewijzingscriteria.

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Landelijke regelingen