Sociaal Domein

Strand2

Bekendmaking aanbesteding van Algemene Voorziening voor een schoon huis en Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden

De gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, en Kollumerland c.a. starten een aanbesteding voor dienstverlening op het gebied van huishoudelijke hulp en nodigen geïnteresseerde aanbieders uit deel te nemen aan de Overlegtafel.

Algemene Voorziening voor een schoon huis

De gemeenten hebben, met uitzondering van de gemeente Kollumerland c.a., besloten haar inwoners een algemene voorziening voor huishoudelijke hulp aan te bieden. Deze Algemene Voorziening voor een schoon huis moet een voorziening worden die voorliggend is op de Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden. Inwoners kunnen zonder indicatie van de Algemene Voorziening gebruik maken tot maximaal 3 uur week. Zij kunnen zich hiervoor rechtstreeks bij een aanbieder melden. De betreffende inwoner betaalt voor de dienstverlening een door de gemeente vastgestelde eigen bijdrage per uur rechtstreeks aan de aanbieder. De aanbieder ontvangt hiernaast een vergoeding van de gemeente.

De gemeenteraad van Kollumerland c.a. heeft vooralsnog besloten niet tot invoering van de Algemene Voorziening voor een schoon huis over te gaan. Bij deze aanbesteding wordt echter de mogelijkheid open gehouden dat ook Kollumerland c.a. nog tot het aanbieden van de Algemene Voorziening besluit, mogelijk onder iets andere condities. Kollumerland c.a. zal dan ook voor dit onderdeel nog aansluiten bij deze aanbestedingsprocedure. Overigens heeft ook de gemeenteraad van Ameland besloten bij de Algemene Voorziening iets andere condities te hanteren.   

Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden

De gemeenten  verstrekken op basis van hun Wmo-verordening de Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden in natura aan inwoners die daarvoor geïndiceerd zijn. Dit gebeurt in aanvulling op de mogelijkheden die het betreffende gezin op dit gebied zelf heeft. De gemeenten verstrekken de maatwerkvoorziening enkel nog aan nieuwe hulpvragers als de Algemene Voorziening voor een schoon huis onvoldoende een oplossing blijkt.

Toelichting op het begrip Overlegtafel

De aanbesteding van genoemde Algemene Voorziening voor een schoon huis én de Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden wordt uitgevoerd door middel van een “relationele contractering” in de vorm van Overlegtafels. De gemeenten hebben het onafhankelijk adviesbureau Hellendoorn Advies Begeleiding Coaching gevraagd om ondersteuning te bieden bij dit aanbestedingsproces.

De Overlegtafel is te beschouwen als een aanbestedingsproces in dialoogvorm dat wordt vormgegeven als een zogenaamde “relationele contractering”. De uitwerking van het Programma van eisen en de maximale tariefstelling van beide voorzieningen Hulp bij het Huishouden wordt in samenspraak met een aantal toegelaten aanbieders in een aantal overlegrondes voorbereid. Toelating tot deze Overlegtafels kan alleen door ondertekening van de “Procesovereenkomst Overlegstructuur”.

De Procesovereenkomst wordt gehanteerd om de procesgang in deze aanbesteding goed te borgen. Er wordt in het document gesproken over een Fysieke Overlegtafel en een Digitale overlegtafel.

De Fysieke overlegtafel betreft de ingeplande Overlegtafels zoals hieronder vermeld waaraan actief kan worden deelgenomen. Voor deelname aan de Overlegtafels dient zoals gezegd eerst de Procesovereenkomst te worden ondertekend.

De digitale overlegtafel wordt beschouwd als een instrument om partijen die niet actief deelnemen toch geïnformeerd te houden. Inbreng via de Digitale Overlegtafel staat echter alleen open voor dienstverleners die deze Procesovereenkomst hebben ondertekend.

De uitkomst van de Overlegtafels dient te leiden tot de mogelijkheid op het sluiten van 2 soorten uitvoeringsovereenkomsten: de uitvoeringsovereenkomst Algemene Voorziening voor een schoon huis en de uitvoeringsovereenkomst Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden.

Uitnodiging

Elke aanbieder van huishoudelijke hulp die meent aanspraak te maken op een mogelijke levering in de te contracteren voorzieningen is vrij om deel te nemen aan dit proces en kan zich met een mail aanmelden voor deelname via EBroos@ddfk.nl.

De gemeenten hebben de bij haar bekende aanbieders expliciet uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding. Dit betreft: Thuiszorg Het Friese Land, De Friese Wouden, Zorgcombinatie Interzorg, Zorgkompas, en Alphatrots. De gemeenten gaan ervan uit dat deze partijen interesse hebben in het overlegproces. Ook andere geïnteresseerde aanbieders zijn evenwel welkom. Ondertekening van de procesovereenkomst is hiervoor vereist.

Voor de Overlegtafels zijn de volgende data vastgesteld:

  • 29 mei 2017, 17.30-19.30 uur, gemeentehuis Dokkum (ingang Suupmarkt 2)
  • 7 juni 2007, 17.00-19.00 uur, gemeentehuis Dokkum (ingang Suupmarkt 2)
  • 21 juni 2017, 17.00-19.00 uur, gemeentehuis Dokkum (ingang Suupmarkt 2)
  • 5 juli 2017, 17.00-19.00 uur, gemeentehuis Dokkum (ingang Suupmarkt 2)

Niet deelnemen aan het proces wil niet zeggen dat niet kan worden ingetekend op de te sluiten uitvoeringsovereenkomsten, maar de gelegenheid om mee te werken aan de voorbereiding en uitwerking van de beide uitvoeringsovereenkomsten voor de voorzieningen vervalt. Als het overlegproces is beëindigd, kunnen geen wijzigingsvoorstellen meer worden ingebracht.

Door deze publicatie op gemeentelijke websites en de bekendmaking via Tenderned wordt deze aanbesteding openbaar gemaakt.

Voor verdere informatie over het proces wordt verwezen naar de concept-Procesovereenkomst. Deze is als PDF document vanaf 19 mei 2017 te downloaden van de gemeentelijke website Noordoost zorg (zie onderstaande link).

Het gehele proces zal openbaar plaatsvinden en door middel van transparante verslaglegging en publicatie daarvan op de website Noordoost zorgt. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Zorg & Ondersteuning, team beleid, van de DDFK-gemeenten. Contactpersonen hiervoor zijn Reinder Meekma en Erwin Broos.

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen