Hardheidsclausule

Wanneer strikte toepassing van het toewijzingsbeleid leidt tot onrechtvaardige hardheid kunnen bepaalde aanvragen door het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland afzonderlijk worden beoordeeld. Dit is het geval indien zich een zeer dringende en urgente situatie voordoet waarin een woningzoekende met voorrang een huurwoning zou moeten krijgen. Het is hierbij van belang dat de woningzoekende bij het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland staat ingeschreven als woningzoekende en een economische- of maatschappelijke binding heeft met Ameland. De vraag of sprake is van een zeer dringende en urgente situatie wordt van geval tot geval door het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland beoordeeld. De woningzoekende zal de noodzaak zelf moeten aantonen en kan hierbij gebruik maken van een toelichting van een hulpverlenende instantie. Daarnaast moet de woningzoekende aantonen dat zelf ook naar een oplossing is/wordt gezocht.

In onderstaande situatie kan bijvoorbeeld sprake zijn van een zeer dingende en urgente situatie:

  • Doordat iemand als gevolg van brand, storm, inslag of ontploffing plotseling dakloos is geworden.

Indien zich een zeer dringende en urgente situatie voordoet zal het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland zich inspannen om binnen zes maanden passende woonruimte beschikbaar te stellen. Hierbij kan niet altijd rekening worden gehouden met woonwensen, zoals bijvoorbeeld een voorkeur voor een bepaald dorp. Helaas is het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland niet altijd in staat binnen de gestelde termijn een passende woning aan te kunnen bieden, omdat er gewoonweg geen woningen beschikbaar zijn gekomen. De termijn zal dan met een half jaar verlengd worden. Toewijzing in dit kader zal direct plaatsvinden, dus zonder voorafgaande publicatie van de woning. Middels deze uitzonderingsclausule wil het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland mensen helpen die echt dringend een woning nodig hebben. Het weigeren van een aangeboden woning zorgt ervoor dat de woningzoekende niet langer voor deze uitzonderingsclausule in aanmerking komt.

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen